قطعات خاص صنعتی

صنعت امروز کشور بیشتر از هر زمانی نیازمند ساخت و تولید قطعات فلزی مختلف میباشد. صنایع مختلف با توجه به تفاوت کاربردی در اجرا درخواست های متفاوت با رویه های ساده و پیچیده دارند. در این بین برای خودکفایی در انجام امور و جلوگیری از توقفات گاهی تا چند ماه بایستی پروسه های ساخت و تولید قطعات جدید با انجام کارشناسی و بررسی های دقیق صورت گیرد. این موضوع شاید در سالهای قبل کمتر مورد توجه قرار میگرفت ولی نوسانات قیمت ارز و پیچیدگی وضعیت واردات قطعات موجب گردید تا صنعت کشورمان بیش از پیش به سمت تولید داخلی قدم بردارد. در پروسه تولید قطعات جدید توجه به حساسیت های موجود و تداخل های فرایندی بسیار حائز اهمیت میباشد. رعایت این موضوع باید تلفیق دانش و تجربه را با هم داشته باشد. تام تکنیک با برگزاری جلسات مشاوره و امکان سنجی قبل از شروع ساخت و رصد فرایندها در حین کاردرصد خطا را به حداقل رسانیده و به بیشترین بهره وری دست یافته است.