دستگاه های سفارشی

امروزه دستگاه ها و تجهیزات صنعتی یکی از ارکان اصلی تولید در زمینه های مختلف محسوب می شوند. با پیشرفت روز به روز صنایع، افزایش نیاز بشر به سرعت بخشیدن به فعالیت های تولیدی و کاهش زمان و هزینه ها بیشتر احساس می شوند. به همین دلیل کارهای فیزیکی و اپراتوری جای خود را به تجهیزات صنعتی و دستگاه ها می دهند. از سویی دیگر حتی دستگاه ها نیز روز به روز با افزایش آپشن ها جایگزین دستگاه های قدیمی تر می شوند. گروه فنی و مهندسی تام تکنیک در زمینه طراحی دستگاه های صنعتی خاص و به اقتضای نیاز مشتری می تواند بخشی از دغدغه تولید کنندگان و صاحبان صنایع را کاهش دهد. تیم مهندسی تام تکنیک همزمان در زمینه طراحی فیلد مکانیک و برق و کنترل دستگاه های صنعتی فعالیت دارد.