پروژه های مهندسی

گروه فنی و مهندسی تام تکنیک با توجه به زیرساخت فنی و صنعتی و بنیان دانشگاهی و تجربی پرسنل خود در زمینه مشاوره و پیشبرد پروژه های صنعتی، دانشجویی و مهندسی به منظور حمایت از نوآوری ها و ایده های صنعتی آماده همکاری با صاحبان پروژه های مختلف می باشد.

Untitled
OFOGHTOTSEC2
OFOGHABS3
mayelmeshtot
mayeldarb
mayelcandoorsing
Untitledwww
download
AMUDTOTMESH2
AMUDCAS3
MAYELABS3
earthq
Untitled
OFOGHTOTSEC2
OFOGHABS3
mayelmeshtot
mayeldarb
mayelcandoorsing
Untitledwww
download
AMUDTOTMESH2
AMUDCAS3
MAYELABS3
earthq