پروژه های صنعتی

گروه فنی و مهندسی تام تکنیک با توجه به زیرساخت فنی و صنعتی و بنیان دانشگاهی و تجربی پرسنل خود در زمینه مشاوره و پیشبرد پروژه های صنعتی، دانشجویی و مهندسی به منظور حمایت از نوآوری ها و ایده های صنعتی آماده همکاری با صاحبان پروژه های مختلف می باشد.

earthq
MAYELABS3
AMUDCAS3
AMUDTOTMESH2
download
earthq
MAYELABS3
AMUDCAS3
AMUDTOTMESH2
download