پروژه های دانشجویی

گروه فنی و مهندسی تام تکنیک با توجه به زیرساخت فنی و صنعتی و بنیان دانشگاهی و تجربی پرسنل خود در زمینه مشاوره و پیشبرد پروژه های صنعتی، دانشجویی و مهندسی به منظور حمایت از نوآوری ها و ایده های صنعتی آماده همکاری با صاحبان پروژه های مختلف می باشد.

مشاوره پروژه های دانشجویی
Untitledwww
mayelcandoorsing
mayeldarb
mayelmeshtot
OFOGHABS3
OFOGHTOTSEC2
Untitled
Untitledwww
mayelcandoorsing
mayeldarb
mayelmeshtot
OFOGHABS3
OFOGHTOTSEC2
Untitled